من عاشق این هستم که انجام بعضی فعالیت ها نوشتن را به یک فعالیت جالب و سرگرم کننده مبدل میکند:

 

من عاشق این هستم که  انجام بعضی فعالیت ها نوشتن را به یک فعالیت جالب و سرگرم کننده مبدل میکند:

یک روش عالی برای تمرین دکمه ها، زیپها یا سنجاق قفلی ها این است که به عروسکهایشان لباس بپوشانند.

شما میتوانید این کار را خیلی ارزان تمام کنید به این صورت که خودتان لباسها را بدوزید و دکمه ها را رویش بدوزید یا چند دست لباس بخرید .

با دکمه های با سایز بزرگ شروع کنید و تمرین را روی یک میز ترتیب بدهید.

یک بار آنها با دکمه های بزرگ به کار تسلط پیدا کند ، مرحله بعدی دکمه های متوسط و سپس دکمه های کوچک.

یک بار آنها مسلط شده اند روی لباس پوشاندن به عروسکها ،مرحله بعدی روی پوشیدن جلیقه و مرحله بعدی لباسهای خودشان.

بریدن و تا کردن کاغذ به آسانی میتواند یک پروژه کاردستی را تشکیل بدهد.

کتابهای  زیادی ایده های کاردستی، برش کاغذ ( نشان لای کتاب، کارتها، فانوسهای کاغذی و غیره ) که تعداد زیادی از این دست را در بر میگیرد.

Related posts