کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #كلمه را روی تخته می‌نویسد.

 

كلمه را روی تخته می‌نویسد.

اسم، فامیل:

این همان بازی قدیمی است با این تفاوت كه ستون‌ها كمتر و صدای اول كلمه‌ی مورد نظر چاپ شده است.

روش مشاركتی:

هر گروه یك جمله را آماده كنند و به ترتیب برای كلیه دانش‌آموزان كلاس دیكته كنند.در گروه (سه یا چهار نفری) یكی از اعضا جمله را می‌گوید و دیگر اعضا می‌نویسند. یكی از اعضا نیز می‌تواند به عنوان ناظر درست نویسی جمله گروه را كنترل كند.

املای پای تخته، به روش مسابقه:

بین چند نفر اجرا شود كه ابتدا تخته بین دو یا سه نفر تقسیم شود و كلمه یا جمله توسط معلم یا گروه به آن‌ها گفته شود.

با خواندن واژه‌ها توسط آموزگار:

Related posts