قطعه دومینوی مشابه آن بچسبانند.

 

قطعه دومینوی مشابه آن بچسبانند.

  1. بازی کردن با کارت ها

یک مجموعه از کارت های بازی مواد ارزشمندی را برای جور کردن لباس ها، تصاویر، اعداد و ظروف فراهم می کنند.

  1. حروف و اعداد

ادراک و تمیز دیداری حروف از جمله مهارت های مهم برای آماده سازی خواندن است. بازی هایی که فرصتی را برای جور کردن، طبقه بندی کردن یا نامیدن اشکال فراهم می سازند، می توانند برای حروف و اعداد طراحی شوند.

  1. دبلنای حروف

کارت های دبلنا را می توان با حروف درست کرد. وقتی حروف نام برده می شوند کودک آن ها را شناسایی کرده و روی آن ها را می پوشاند.

  1. ادراک دیداری کلمات

Related posts