کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #ـ پایین گذاشتن یک وسیله درحالی که چند وسیله در دست دارد.

 

ـ پایین گذاشتن یک وسیله درحالی که چند وسیله در دست دارد.

ـ نگهداشتن چند وسیله در دست دارد.

ـ نگهداشتن چند تکه از وسایل بازی

ر ـ جابجا کردن

ـ ورق زدن صفحات یک کتاب

ـ بلند کردن ورق کاغذ، دستمال کاغذی، اسکناس پول

ـ جدا کردن کارت های بازی

ـ نخ کردن مهره ها و دانه های تسبیح

ـ حرکت کردن مداد شمعی یا خودکار جهت رنگ کردن یا نوشتن

Related posts