کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #حرکت دادن کاغذ توسط دست غیرغالب به هنگام قیچی کردن

 

ـ حرکت دادن کاغذ توسط دست غیرغالب به هنگام قیچی کردن

ـ بالا بردن کلوچه برای خوردن

ـ تنظیم قاشق، چنگال یا چاقو برای استفاده کردن

ـ پاک کردن رنگ یا گل با نوک انگشتان

ز ـ جابجا کردن همراه با ثبات

ـ نگهداشتن یک خودکار در دست و برداشتن کلاه از سر با همان دست

ـ نگه داشتن براده ها در دست زمانی که یکی از آنها از انگشتان رها می شود

ـ نگه داشتن لباس در دست به هنگام تلاش جهت بستن دکمه یا گیره لباس

ـ نگه داشتن دسته کلید در دست و حرکت دادن یکی از آنها و قرار دادن آن در درون قفل

Related posts