کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #ـ بلند کردن چندین وسیله (هربار یک عدد) و نگهداشتن دو یا چند عدد از آنها در دست در یک زمان

 

ـ بلند کردن چندین وسیله (هربار یک عدد) و نگهداشتن دو یا چند عدد از آنها در دست در یک زمان

ج ـ انتقال از کف دست به انگشتان

ـ حرکت دادن یک سکه از کف دست به انگشتان

ـ حرکت دادن براده آهن برای گذاشتن روی آهنربا

ـ حرکت دادن یک شی برای گذاشتن داخل یک ظرف

ـ حرکت دادن تکه ای از کاغذ و گذاشتن آن در دهان

د ـ انتقال از کف دست به انگشتان همراه با ثبات

ـ نگه داشتن چند براده آهن در دست و هربار گذاشتن یک آهن روی آهنربا

ـ دستکاری پول جهت گذاشتن آن در صندوق پول

Related posts