کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #عروسک، مدادرنگی و … دارند.

 

عروسک، مدادرنگی و … دارند.

رشد مهارت های دست علاوه بر سلامت  دست نیازمند همکاری اجزاء عملکردی می باشد :

همزمان با بلوغ کودک مهارت های بینایی و مهارت دستی رشد یافته و هماهنگی بین آنها آغاز می شود

مراحل بعدی هماهنگی چشم و دست با مهارت های درکی ـ بینایی هم سوء و هم راستا عمل می کند

علی رغم اینکه متخصصین کاردرمانی اغلب روند رشد حرکتی را مدنظر قرار می دهند باید بر این نکته مهم تأکید نمود که ابعاد وسیعی از رشد به طور موثری بر مهارت های دستی تأثیر می گذارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

مهارت های بینایی عملکردهای حسی ـ حرکتی، یکپارچگی حسی، ادراک بینایی، عوامل فرهنگی و اجتماعی.

منبع:کتاب کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی/مژگان فرهبد ۱۳۸۴/انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی

#مهارتهای_دستکاری_شی_در_دست

Related posts