کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #چرخش ساده و مرکب (به جهت شما بستگی دارد)

 

س ـ چرخش ساده و مرکب (به جهت شما بستگی دارد)

ـ باز کردن یا بستن در یک شیشه مربای کوچک

ـ باز کردن یا بستن یک پیچ و مهره

ـ بیرون آوردن مداد شمعی از جعبه و آماده کردن آن جهت رنگ کردن

ـ چرخاندن خودکار یا ماژیک جهت بالا آوردن آن

ـ چرخاندن اسباب بازی هایی به شکل انسان جهت گذاشتن آنها روی صندلی اتوبوس یا درون قایق چند عدد آنها در دست در یک زمان

ـ بلند کردن چندین وسیله (هربار یک عدد) و نگهداشتن دو یا چند عدد از آنها در دست در یک زمان

منبع:کتاب کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی /مژگان فرهبد۱۳۸۴/انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی

#سندرم_های_متابولیک

Related posts