سندرومی است که بعد از آسیب های تروماتیک مغز و تحریک سیستم عصبی سمپاتیک توسط هیپوتالاموس به وقوع می پیوندد

 

سندرومی است که بعد از آسیب های تروماتیک مغز و تحریک سیستم عصبی سمپاتیک توسط هیپوتالاموس به وقوع می پیوندد

عضلات شکم همزمان با تقویت عضلات پشت باعث ثبات بیشتر وضعیت نشستن میگردد

تقویت عضلات شکم در مباحث اولیه ی کنترل سر و گردن مطرح گردید

برای تکمیل تقویت مناسب عضلات ساختاری تنه صرفا نشاندن کودک روی سطح شیب دار کافی نیست چون تقویت بیش از حد عضلات پشت موجب افتادن کودک از پشت خواهد شد

ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺐ(Convulsion febrile)

ﺷﺮﺡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ

ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺐ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺪﻥ

ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ

ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺩﺭ ﻋﻀﻼﺕ ﻭﻱ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﺁﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ

Related posts