روش های درمانی :

 

روش های درمانی :

۱ـ چندشکل ویا چندوسیله به کودک نشان داده و سپس پنهان کنید و از کودک بپرسید نام وسایل رابگوید.

۲ـ چند وسیله و یا کارت را مرتب کنید و درحضور کودک آنها را به هم بزنید و از کودک بخواهسد آنان را مانند قبل مرتب کند.

۳ـ  تصویری را به کودک نشان داده و سپس آن را بردارید و از کودک بخواهید جزییات تصویر دیده شدع رابیان کند.

۴ـ بر روی یک کارت واژه های هم خانواده را بنویسید تا کودک ببیند ( مانند:نظر  ناظر منتظر  منظره   نظارت)

۵ـ  کلمه صحیح را بصورت درشت بنویسید و کودک با انگشتش املای آن رادر هوا بنویسد.

3-ضعف حافظه شنیداری:

کودک شنیده هارا به یاد نمی آورد وبرخی از کلمات را جا می اندازد(جا اندازی کلمات یا جمله ها به دو دلیل صورت می گیرد:

1 -ضعف حافظه شنوایی      2-کند نویسی

Related posts