روشهای درمانی

 

روشهای درمانی

۱-در ابتدا ۲  یا ۳ کلمه بگویید و از کودک بخواهید آنها را بعد از شنیدن تکرار کند.سپس تعداد کلمات را بیشتر کنید.

۲-یک جمله و سپس چند جمله بگویید و از کودک بخواهید آنها را تکرار کند.

۳-چند دستور به کودک بدهید و از او بخواهید آناه را به ترتیب اجرا کند.

4-ضعف توالی دیداری:

دانش آموز ترتیب نوشتن صداها را به یاد نمی آورد. مثال:مادر=مارد           درخت=ردخت                دارد=دادر

روشهای درمانی

۱-حرکاتی ورزشی انجام دهید واز کودک بخواهید آنها را به ترتیب اجرا کند.

۲-از کودک بخواهید حروف نوشته شده را از راست به چپ بگوید.

Related posts