دلیریوم “delirium”

 

دلیریوم “delirium”

فقدان گذرای عملکرد عقلی و فکری به خاطر مشکلات سیستمی

فلسید “flaccid”

عدم وجود تونیسیته ی عضلانی ، سست و شل

فتوفوبی “photophobia ”

عدم تحمل نور

اصطلاح Regidity

خشکی و سفتی عضله

تست رومبرگ “Romberg test “

Related posts