-حذف یا اضافه کردن تشدید:

 

-حذف یا اضافه کردن تشدید:

بنّا=بنا    کتاب=کتّاب

-حذف یا اضافه کردن یک صدا:

رفت=رفته       باران=بارن

روش های درمانی:

1-دوتصویر را که شبیه هم هستند ولی در جزییات کمی با هم متفاوتندرا در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید تفاوت ها و تشابهات آنها رابیان کند.

2-کارتی را تهیه کنید و کلمه موردنظر را روی آن نوشته و برخی حرکف آن را حذف کنیدتا کودک حروف حذفی را بنویسد.

مانند مادر    ما….   ماد…

3-تصحیح دیکته توسط دانش آموز روش موثری است.

Related posts