توانجو را تشویق کنید آرنج هایش را صاف و سر را از روی بالش بلند کند مواظب برگشت یک طرفه ی او باشید تا دچار آسیب

 

توانجو را تشویق کنید آرنج هایش را صاف و سر را از روی بالش بلند کند مواظب برگشت یک طرفه ی او باشید تا دچار آسیب

انواع مشکلات:

1_ضعف دقت:(دقت یعنی تمرکز کافی بر کاری جهت جایدهی آن در مغز)

-حذف یا اضافه کردن نقطه.مثال:

بازار=بارار    رفت=رقت

-حذف یا اضافه کردن دندانه:

سیب=سسیب

-حذف یا اضافه کردن سرکش:

کار=گار   قشنگ=قشنک

Related posts