توانایی درک کلمات ارتباط بسیار زیادی با خواندن دارد. از بازی های جور کردن، دسته بندی کردن، گروه بندی کردن و کپی

 

توانایی درک کلمات ارتباط بسیار زیادی با خواندن دارد. از بازی های جور کردن، دسته بندی کردن، گروه بندی کردن و کپی

توان در کودکان با ناتوانی جهت ارزیابی از این تست استفاده کرد

ایتم های بخش mobility که در کودک مورد ارزیابی قرار می گیرد، عبارت است از:

A- انتقال ازتوالت

B- انتقال ازصندلی / ویلچر

-C انتقال ازماشین

D- حرکت/ جابجایی در تخت

E- انتقال از وان

F- روش های حرکت در داخل خانه

Related posts