تلاش برای اندکی جلو و عقب رفتن ،میتوانید به حالت چهاردست و پا روبروی فرزندتان او را تشویق کنید که به شما کله بزند

 

تلاش برای اندکی جلو و عقب رفتن ،میتوانید به حالت چهاردست و پا روبروی فرزندتان او را تشویق کنید که به شما کله بزند

کم کم از او بخواهید دست را به ارتفاع بالاتری برساند

✅اکنون از کودک بخواهید یک دست را کمی جلو بگذارد و تعادل خود را حفظ کند سپس با او کمک کنید تا پای سمت مخالف را کمی جلو ببرد و خودش را در این وضعیت حفظ نماید

بعد با دست دیگر و پای مخالف

در این مرحله میتوانید برای تثبیت مرحله و مهارتی شدن آن از تحریکات تعادلی در بین تمرینات استفاده نمایید

میتوانید کودک را روی تاب یا درون سینی بزرگ به حالت چهاردست و پا گذاشته و بسته به توان حفظ وضعیت تحریکات جلو و عقب و طرفی انجام دهید

یا او را روی توپ گذاشته و تحریکات بالا و پایین انجام دهید

هرچه تعادل بهتر شود کیفیت چهاردست و پا رفتن نیز بهتر میشود

Related posts