تستی است جهت بررسی اختلالات عملکردی مخچه ، در این تست بیمار ایستاده و پاها را کنار هم قرار می دهد ، همچنین چشم

 

تستی است جهت بررسی اختلالات عملکردی مخچه ، در این تست بیمار ایستاده و پاها را کنار هم قرار می دهد ، همچنین چشم

وضعیتی که هر دوپا فلج شوند

تتراپلژی(کوادری پلژی ) : “Tetraplegia”

فلج هر دو دست و هر دو پا

پاراستزی “parastesia” :

احساس کرختی ،سوزن سوزن شدن

آتتوز : ” Athetosis ”

بروز نوعی حرکت کند ، مارپیچی و به شکل کرم را گویند.

کره :”choreh”

Related posts