تاکید تسهیل بلند شدن سر از زمین در وضعیت طاقباز که میتواند از برخورد سر با زمین و آسیب دیدن جلوگیری نماید فراموش

 

تاکید تسهیل بلند شدن سر از زمین در وضعیت طاقباز که میتواند از برخورد سر با زمین و آسیب دیدن جلوگیری نماید فراموش

7-     وضعیت قرار گرفتن نامناسب کاغذ و بدن به هنگام نوشتن .

8-     فاصله ی نامناسب سر کودک با کاغذ به هنگام نوشتن .

9-     استفاده از میز و صندلی و مداد نامناسب .

10- در دست گرفتن مداد به صورت نامناسب .

11- عدم توانایی در طراحی فرم صحیح ترسیم هر یک از حروف و کلمات در ذهن .

12- دشواری در حفظ تجارب و تاثیرات دیداری .

13- بی قراری و پر تحرکی .

14-  نداشتن انگیزه ی کافی برای خوب نوشتن .

Related posts