بتواند از قیچی استفاده کند و خطوط صاف و منحنی را دنبال کند و برش بزند.

 

بتواند از قیچی استفاده کند و خطوط صاف و منحنی را دنبال کند و برش بزند.

بتواند بطور کامل از عهده کار با دکمه ها، زیپها و سنجاق قفلی بر بیاید.

بتواند یک ضربدر را رسم و کپی کند ( یک خط عمودی و یک خط افقی که همدیگر را قطع میکند ).

بتواند با استفاده از انگشتانش چنگال را نگه دارد.

بتواند خودش سوپش را بخورد با کمی یا بدون ریختن سوپ .

کاغذ را از وسط تا بزند بطوریکه لبه ها روی هم قرار بگیرند .

به یاد داشته باشید که این مهارتها یک پروسه یادگیری پی در پی پیشرونده هستند که در این سن 4 سالگی اعمال میشوند.

با گذشت زمان که فرزندتان به 5 سالگی میرسد،بهتر است که این مهارتها یاد گرفته شده باشند و تقریبا مسلط شده باشند.

بچه ها متفاوتند. اگر شما شرایط متفاوتی دارید لطفا از کاردرمانی  کمک بگیرید

Related posts