کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #این بیماری بر اساس يافته‌هاي زير تشخيص داده مي‌شود:

 

این بیماری بر اساس يافته‌هاي زير تشخيص داده مي‌شود:

1) علائم باليني نسبتاٌ اختصاصي‌: ضعف اسپاستيك پيشرونده و موذيانه دو طرفه اندام تحتاني

2) در معاينه عصبي علائم اختلال در راههاي كورتيكو- اسپاينال اندام تحتاني (افزايش رفلكسها و علامت بابنسكي) وجود دارد كه معمولا با اختلال اندك در حس ارتعاش اندام تحتاني همراه است.

3) سابقه خانوادگي‌: كه براساس آن انواع وراثت اتوزوم غالب، مغلوب و وابسته به جنس مغلوب مشخص مي‌شود.

4) تشخيص موتاسيون مربوطه در ژن مبتلا كه امروزه امكان آن براي بعضي از انواع HSP وجود دارد.

در تشخيص افتراقي HSP ضايعات ساختماني مغز و نخاع، كمبود Vit B12، لكوديستروفيها، M.S، پاراپلژيهاي اسپاستيك استوايي مثل 1 HTLV، ديستوني پاسخ دهنده به دو پا (Segawa) ، PLS، ALS كمبود آرژيناز، Machado-Joseph و آتاكسي فريدريش قرار مي‌گيرد.

تاكنون32 لوكوس ژني و 11 ژن مسوول بيماري HSP شناخته شده است و انواع وراثت اتوزوم غالب، مغلوب و وابسته به ژن مغلوب براي آن وجود دارد.

Related posts