اول با فاصله ی خیلی کم و به مرور فاصله را زیاد کنید

 

اول با فاصله ی خیلی کم و به مرور فاصله را زیاد کنید

کودک را روی تخته تعادل بگذارید و به آرامی تخته تعادل را جلو عقب و سپس چپ و راست تکان دهید تا تغییر وزن اندازی را یاد بگیرد

تلاش کنید یک پای کودک را از ناحیه ی زانو از روی زمین به آرامی بلند کنید و از کودک بخواهید فشار وارد بر دست ها را تحمل کند و آرنج ها را خم نکند،سپس با پای دیگر این کار را انجام دهید

روبروی کودک که در حالت چهاردست و پا مانده است ؛ بنشینید و به آرامی یک دست را از زمین بلند کنید به کودک بگویید به سمت عقب یا جلو نرود و روی پا ننشیند

سپس با دست دیگر این کار را انجام دهید

حالا از کودک بخواهید مرحله ی بالا را خودش انجام دهدیعنی کف یک دست را از زمین بلند کند و سر جای خودش بگذارد و سپس با دست بعد

Related posts