– از کودک بخواهید کارهایی را که بیان میکنید ،به ترتیب عمل کند و به تدریج بر تعداد کارهای درخواستی خود بیفزایید.

 

– از کودک بخواهید کارهایی را که بیان میکنید ،به ترتیب عمل کند و به تدریج بر تعداد کارهای درخواستی خود بیفزایید.

– فهرستی از کلمات و یا اعداد به کودک ارائه دهید و از وی بخواهید پس از شما آنهارا تکرار کند.

 

– یک اتفاق ساده را برای کودک بازگویی کنید و او می بایست آن چه را که اتفاق افتاده است را به ترتیب تکرار کند.

– کلمه ای بیان کنید و کودک کلمه ای دیگر برآن افزوده و بیان کند و یا با دو کلمه جمله بسازد.

– یک جمله کوتاه دو تا سه کلمع ای بیان کرده و کودک بعد از شما تکرار کند. به تدریج تعداد کلمات جمله را بیشتر کنید و جمله طولانی تر شود.

– مسابقه شنیدن.نام چند وسیله یا شیئ را فقط یک بار بگویید یا روی تخته بنویسید و پس از گذشت 7تا 10ثانیه،آنهارا پاک کرده و کودک نام اشیا یا وسایل را بازگو کند.

– پیام رسانی.چند نفر کنار هم ایستاده و درگوش نفر اول یک جمله یا پیام گفته و میخواهیم به نفر بعدی منتقل و بعدی نیز به نفر بعدی منتقل کند.نفر آخر پیام را باصدای بلند میگوید و اگر تغییری بوجود آمده دیگران اصلاح کنند.

Related posts