از زیر تنه بیرون بیاورد

 

از زیر تنه بیرون بیاورد

اگر تمرینات مربوط به غلت زدن را انجام دهید کودک شما با کمی متمایل کردن به یک سمت میتواند تا حدودی وزن را از روی دست بردارد و دست را از زیر تنه بیرون بکشد

در وضعیت دمر برای دستی که زیر تنه گیر کرده است از تحریک فشاری قسمت فوقانی استخوان بازو و بالا کشیدن همزمان سرشانه ی کودک به سمت بالا و جلو  استفاده نمایید

اقدامات اولیه برای رساندن دست به اشیایی که بالای سر هستند در حالت به پشت خوابیده میتواند عملکرد دست کودک را ارتقا دهد

چنانچه مراحل تسهیل چهاردست و پا را دنبال میکنید در قسمت دوم ماساژ و تحریک معرفی شده برای ستون فقرات نیز برای عملکرد دست در زیر تنه مفید میباشد

وضعیت های پیشنهادی برای فرزند شما در عکس های پایین مطلب گنجانده شده است ؛امیدواریم مفید واقع شود

Related posts