8- گاهی باهاش کارتونایی که دوست داره ببینید

 

8- گاهی باهاش کارتونایی که دوست داره ببینید

9- بهش نگید” تو دیگه بزرگ شدی بچگی نکن”

10-اگر اشتباه کردید راحت عذرخواهی کنید.

11- با فرزندتان بازی کنید

12- در سفر تلفن کنید و به او بگویید دلتان تنگ شده.

13- القای بینش: میدانم از عهده ی انجام آن بر میایی

14- مهم: روابطتان را با همسرتان ترمیم و تصحیح کنید.

هنگامی که کودک شما با صدای بلند چیزی را از شما درخواست می‌کند متقابلاَ شما با صدای بلند با او حرف نزنید.

صداها را رنـــگ‌بندی کنید:

Related posts