14- تعدادي طرح هندسي يا حروف و اعداد را به كودك نشان دهيد. از كودك بخواهيد پس از توضيح شما قطعه موردنظر را از

 

14- تعدادي طرح هندسي يا حروف و اعداد را به كودك نشان دهيد. از كودك بخواهيد پس از توضيح شما قطعه موردنظر را از

هستند. اما اگر نوزادي نياز به اقدامات سريع طبي داشته باشد، با اين روش به بهترين نحو تحت درمان مي گيرد. اين روش رايج براي ارزيابي نوزاد توسط يك متخصص بيهوشي با همين نام، حدود نيم قرن پيش ابداع شد.

ارزيابي به اين صورت انجام مي شود كه موارد زير در اولين دقيقه پس از تولد و سپس دقيقه پنجم در مورد نوزاد بررسي مي شود:

ضربان قلب

تنفس

سفتي عضلات

رفلكس هاي نوزادي

رنگ پوست

Related posts