🔺رفلکس عطسه کردن ( Sneeze reflex ) : وقتی مجرای بینی تحریک می شود ایجاد می گردد .

 

🔺رفلکس عطسه کردن ( Sneeze reflex ) : وقتی مجرای بینی تحریک می شود ایجاد می گردد .

🔺رفلکس اق زدن ( Gag reflex ) : تحریک گلو یا کام نرم ، موجب اق زدن می گردد .

🔺رفلکس سرفه کردن ( Cought reflex ) : با تحریک راه هوایی تحتانی ایجاد می شود .

🔺رفلکس پلک زدن ( Blinking reflex ) : قبل از تماس شیء با چشمها یا هنگام تابش ناگهانی نور روشن ، پلک ها سریعاً بسته می شوند .

🔺رفلکس مردمک ( Pupillary reflex ) : تنگ شدن مردمک چشم ها زمانی که نور به چشم ها تابانده می شود

🔷رفلکس های اولیه شیرخوارگی :

رفلکس مکیدن ( Sucking reflex ) :

اگر چنانچه گونه ها ، لبها و گوشه دهان شیر خوار را لمس نماییم سر وی به طرف محرک متمایل شده ، دهان را باز و شروع به مکیدن می نماید . این رفلکس در تمام دوران شیرخواری باقی می ماند و حتی شیر خوار در مواقعی بدون تحریک از قبیل

Related posts