🔶وسایل مورد نیاز:

 

🔶وسایل مورد نیاز:

تعدادی لگوی رنگی( آبی و قرمز) در دو سایز(کوچک و بزرگ)

یا دو شکل( چهارگوش و گرد)

♦نحوه بازی

🔺مهره ها را داخل یک پلاستیک مشکی بریزیدو از فرزندتان بخواهی موردی را که شما درخواست میکنید

به شما بدهد.

آبی ها رو بده ؟

قرمزا رو بده؟

گردیها رو بده؟

Related posts