● نتیجه نهایی:

 

  • نتیجه نهایی:

فراوان ترین دفرمیتی پا در بیماران CP اکوئینوس و بعد از آن به ترتیب اکوئینوواروس و اکوئینووالگوس بود. وجود دفرمیتی پا در بیماران CP از عوامل ناتوانی بیمار CP در راه رفتن است. عدم توانایی در راه رفتن در کوادری پلژیک ها بیشتر و در همی پلژیک ها کمتر از بقیه انواع CP است.

اکواینوس چیست

اسپاسم عضلات پشت ساق : اسپاسم عضلات پشت ساق بخصوص عضله گاسترکنمیوس بیشتر در بچه های مبتلا به فلج مغزی دیده میشود. بسیاری از این بچه ها مشکلاتی در حین زایمان داشته اند. اسپاسم و سفتی عضلات ممکن است در دیگر نواحی بدن این کودکان هم باشد ولی معمولا در پا بیشتر خود را نشان میدهد. این اسپاسم عضلات ساق با بزرگتر شدن کودک و عدم کنترل ممکن است بیشتر شود.

وقتی به علت اسپاسم عضلات پشت ساق، پای بچه به سمت پایین متمایل میشود به تغییر شکل بوجود آمده اکواینوس Equinus میگویند.

در مراحل ابتدایی میتوان اکواینوس را با اسپلینت کنترل کرد. با بزرگتر شدن کودک و عدم استفاده از اسپیلنت جراحی اجتناب

Related posts