۱۱تا۱۲ ماهگی

 

۱۱تا۱۲ ماهگی

او اسباب بازی ها را روی هم میگذارد و مهارت آجرهای خانه سازی را می آموزد ورق زدن کتاب هم از کارهای کودک شما در این سن است

در دست گرفتن بطری و نیز ممکن است خودش با قاشق غذا بخورد اما در واقع نمی تواند و فقط طرز گرفتن قاشق را آموخته است ممکن است اشیا را پرتاب کند

بررسی فراوانی انواع دفرمیتی های پا در بیماران فلج مغزی ۳ تا ۲۰ سال مراجعه کننده به بیمارستان شفا یحیائیان تهران

مقدمه و هدف:

در بیماران فلج مغزی (Cerebral Palsy: CP) یکی از شایعترین اعضای مبتلا، اندامهای تحتانی بویژه پاها می باشند فرم درگیری پا متفاوت است. در این بیماران یکی از مهمترین ناتوانی ها عدم توانایی در راه رفتن بدون کمک است. ناتوانایی در راه رفتن در بیماران CP به عوامل متعددی وابسته است از جمله شدت بیماری و نوع CP از نظر درگیری اندامها (مونوپلژیک- پاراپلژیک- دای پلژیک- همی پلژیک- کوادری پلژیک). دفرمیتی پا یکی از فراوان ترین درگیریها در CP است که می تواند به اشکال مختلف وجود داشته باشد در این مطالعه فراوانی انواع دفرمیتی های پا بررسی و در ضمن، ارتباط آنها با توانایی بیماران

Related posts