پس از دیدن كلمه، جمله‌ای را به تمام كلاس دیكته می‌گوید.

 

پس از دیدن كلمه، جمله‌ای را به تمام كلاس دیكته می‌گوید.

 

کلمه‌ی گم شده:

چند كلمه را روی تابلو درست می‌نویسیم، یكی از دانش‌آموزان را از كلاس بیرون می‌فرستیم و سپس یكی از كلمه‌ها را پاك می‌كنیم تا دانش‌آموز وقتی وارد كلاس شد حدس بزند كدام كلمه پاك شده است و آن را مجدداً بنویسد.

نوبت كیه؟:

در این روش بخش‌های هر كلمه و یا تركیب‌ها را در كارت‌هایی نوشته و به دانش‌آموز داده می‌شود. آموزگار كلمه‌ای را نام می‌برد و هر دانش‌آموزی كه كارتی را در دست دارد كه می‌تواند آن كلمه را بسازد بیرون می‌آید و یكی دیگر از دانش‌آموزان آن كلمه را روی تخته می‌نویسد.

اسم، فامیل:

Related posts