و فرایند تبدیل غضروف به استخوان (OSSIFICATION) را مختل می‌کند. در فرایند رشد غضروفها باجمع کردن مواد معدنی از

 

و فرایند تبدیل غضروف به استخوان (OSSIFICATION) را مختل می‌کند. در فرایند رشد غضروفها باجمع کردن مواد معدنی از

با اين تمرينات توانايي تشخيص حالت اشيا و اشكال در ارتباط با يكديگر و نيز در ارتباط با مشاهده كننده در كودك تقويت مي گردد. در اين مرحله كودك بايد با وصل كردن يك سري از نقاط به يكديگر طرح هاي مشابه شكل داده شده را رسم كند. مهارت در اين زمينه كودك را در تشخيص توالي حروف در يك كلمه يا توالي كلمات در يك جمله ياري مي كند. در ديكته تعدادي از دانش اموزان با مشكلاتي مانند :

مارد……………………………. مادر

ازرو …………………………….ارزو

ردخت ……………………….. درخت

دادر ……………………………..دارد

مواجه مي شويم  كه به دليل ضعف دانش اموز در اين بخش مي باشد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 همچنين از اين تمرين ها مي توان جهت رفع مشكلاتي مانند وارونه نويسي و قرينه نويسي در دبستان استفاده كرد.

Related posts