هنگامی که فرزند توانمند من

 

هنگامی که فرزند توانمند من

 

تلاش می کند

موجودیت انکارناپذیر خود را در جامعه ثابت کند

ترحم احساسی است که نشان دهنده یک بیماری فراگیر اجتماعی است

عواطف اغراق آمیزی که به هیچ وجه نمی تواند کودک من را از رسیدن به اهدافش بازدارد

این بیماری اجتماعی با حذف کودک من از جامعه تشدید خواهد شد ، هنگامی که ترحم و تحقیر مرزهای بین خود را برمیدارند می توان فهمید حذف این کودک با پاسخ بیرحمانه ای از طرف جامعه روبرو شده که باز هم

می تواند عواقب ناخوشایند دیگری را با خود همراه کند

واقعا انصاف نیست

Related posts