می‌آموزد، بتواند کیفیت تماس‌های صوتی را بهینه‌سازی کند.

 

می‌آموزد، بتواند کیفیت تماس‌های صوتی را بهینه‌سازی کند.

🔹تماس‌های تلگرام خود را با اتصال اینترنتی شما سازگار می‌کنند تا با مصرف كمترین میزان پهنای باند و داده، بهترین کیفیت ممکن را ارائه کنند. گزینه “استفاده کمتر از دیتا” هم در کنار این سرویس ارائه خواهد شد تا کاربران کشورهایی نظیر ایران که با اینترنت گران‌قیمت و پهنای باند محدود مواجه‌اند، بتوانند با مصرف ۲۵ تا ۳۰ درصد دیتای کمتر، تماس‌های صوتی خود را برقرار کنند.

🌹 عوامل موثردرايجادنارسانويسي

آسيب مغزي:برخي ازكودكان بعلت كاركردناقص بخشي ازنيمكره چپ مغزكه مربوط به حافظه ديداري كلمات است، بامشكلات نوشتاري روبرو هستند،

نقص دركاركردمغز،علت مشخص ندارداماصدمات وارده درحين تولد،ضربه وتصادف و…ممكن است باعث ناهنجاريهاي ديداري گرددكه اين ناهنجاريها،مشكلات نوشتاري رابه دنيال دارد.

پردازش اطلاعات:ميزان توجه،حافظه وتوانايي رمزگشايي ازجمله عواملي محسوب مي شوندكه درگرفتن وتبديل اطلاعات لازم

Related posts