مواقعی که زمان خواب است این رفلکس را انجام می دهد . این رفلکس بعد از یک سالگی ضعیف شده و از بین می رود .

 

مواقعی که زمان خواب است این رفلکس را انجام می دهد . این رفلکس بعد از یک سالگی ضعیف شده و از بین می رود .

رفلکس جستجو (reflex Rooting ) :

اگر چنانچه یک طرف صورت نوزاد لمس شود یا ایجاد ضربات در گوشه دهان او صورت گیرد و یا نوک پستان مادر به گونه نوزاد تماس پیدا کند ، نوزاد سرش را به طرف عامل تحریک برگردانیده تا دسترسی به غذا برایش مقدور شود . این رفلکس در حدود 3 الی 4 ماهگی ناپدید می شود ، اما ممکن است تا 12 ماهگی هم باقی بماند.

رفلکس از جا پریدن ( Startle reflex ) و یا رفلکس مورو ( Moro reflex ) :

رفلکس مورو به این ترتیب است که شیر خوار را در وضعیت نیمه قائم قرار داده و برای لحظه ایی کوتاه با قرار دادن نوزاد به پشت بر روی تخت و گرفتن بالا تنه او و بعد رها کردن نوزاد به طور ناگهانی ، نوزاد ابتدا دستها را به طرف باز نموده و مشت می کند ، سپس به وضعیت راحت بر می گردد . این رفلکس در حدود 3 الی 4 ماهگی از بین می رود . معمولاً قوی ترین زمان این رفلکس بعد از دو ماهگی می باشد . عدم وجود این رفلکس نشانه ضایعه داخل مغزی یا نارس بودن نوزاد می باشد . این رفلکس دو طرفه می باشد و اگر چنانچه به صورت یک طرفه مشاهده شود می توان به شکستگی استخوان بازو ، کشیدگی و پارگی عصب بازویی میانی یا عصب مدیان مشکوک شد

Related posts