مقدم ، سرپرست اين تحقيق در اين باره مي گويد : ما همواره فرض را بر اين گذاشته ايم كه وقوع استرس در سنين نوجواني

 

مقدم ، سرپرست اين تحقيق در اين باره مي گويد : ما همواره فرض را بر اين گذاشته ايم كه وقوع استرس در سنين نوجواني

باسلام،متاسفانه مشکل میلومننگوسل معمولا به دلیل آسیب‌هایی که برروی نخاع می گذارد بیماری خوش نامی نیست ودرردیف آسیب های نخاعی به شمار می آید که البته درسطوح(چندمین مهره آسیب دیده)ودرجات(شدت آسیب)مختلف طبقه بندی می شود ولی به هرحال دربازنوانی جسمی_حرکتی این اختلال بخصوص در انواع شدیدترآن باید حداقل به چهار هدف عمده ی زیر توجه داشت:

۱.حفظ وارتقاع قدرت عضلات اندام های تحتانی وجلوگیری از تحلیل آنها

۲.جلوگیری ازبدشکلی های احتمالی در مفاصل اندامهای تحتانی باتجویز آتل هاواسپلینت های مناسب

۳.توجه به عضلات قسمت های بالای تنه واندام های فوقانی ودرصورت لزوم تقویت آنهادرراستای جبران قسمت های ضعیف ترتنه واندام های تحتانی.

۴.به حداکثر رساندن توانایی بیمار درجابه جایی وراه رفتن به وسیله ی بریس ها و وسایل کمکی دیگر.

توصیه ی تکنیک‌ها و تمرینات حرکتی اختصاصی تر واظهارنظردرخصوص وضعیت کودک شمادرآینده وتوانایی اش درراه

Related posts