مسیر درمان

 

مسیر درمان

چقدر موقعیت هایم را به خاطر لکنت از دست داده ام!

چقدر انرژی مرا گرفته است!

چقدر اعصابم را تخریب کرده!

چقدر خواسته ها و ارتباطاتم را منحرف ساخته است!

ولی برای درمان آن چه کرده ام؟

دارو؟ خود درمانی؟ کشیدن صداها؟ مقابل آینه؟ دستگاه؟ راهکارهای من درآوردی؟ هیپنوتیزم؟ درمانهای سریع؟

باید دانست تا کنون هیچ یک از این اقدامها نتوانسته سبب درمان پایدار شود. برای حل این مشکل فقط یک راه وجود دارد:

طی نمودن مسیر درمان

Related posts