ماده خاکستری و اوتیسم

 

ماده خاکستری و اوتیسم

در کودکان مبتلا به بی‌نظمی‌های طیف اوتیستیک autistic spectrum disorders یا ASD، طولانی شدن ریلاکسیشن تی‌دو T۲ relaxation در ماده‌ی خاکستری و نه ماده‌ی‌ سفید مشاهده می‌شود که ممکن است توجیه کننده‌ی جریان‌های غیر طبیعی رشد باشد که طبق تحقیقات جدید خاص این بیماری است.

افزون بر این، طولانی‌شدن تغییرات T۲ در کودکان مبتلا به تأخیر رشدی ایدیوپاتیک احتمالاً نشانه‌ی تأخیر در رشد نورون ‌و رسیدگی آن است.

نتایج این پژوهش، سبب شده است تا بهتر بتوان جریان‌هایی را درک کرد که به ایجاد این بیماری متهی می‌شوند. در این مورد اگر بتوان مکانسیم‌ها را دریافت، در این صورت می‌توان بالقوه به این موارد دست یافت و به صورت اختصاصی روابط ژنتیک و نیزاساس درمان را روشن ساخت.

با یافته‌های حاصل از این پژوهش مشخص شده است که در مغز بیمار چه می‌گذرد. در این بررسی تعداد ۶۰ کودک مبتلا به ASD شرکت داده شدند. ۱۶ نفر از این کودکان به تأخیر رشد مبتلا بودند و ۱۰ نفر رشد مشخص داشتند. این کودکان ۲ تا ۴ سال سن داشتند و در همه‌ی آنها MRI انجام شد.

Related posts