ق – عبور از روي نشانه ها

 

ق – عبور از روي نشانه ها

ك – بازي خط پا

2-تمرينات زميني:

الف – حركت دادن دست ها و پاها

ب – سينه خيز رفتن

ج – خزيدن با مانع

3- تمرينات پرتاب كردن و گرفتن :

الف – پرتاب به سوي هدف

ب – گرفتن

Related posts