شبکه عصبی ویژه برای مطالعه عادت‌های کاربران در برقراری تماس‌های صوتی بهره خواهد گرفت تا با آنچه از این روش

 

شبکه عصبی ویژه برای مطالعه عادت‌های کاربران در برقراری تماس‌های صوتی بهره خواهد گرفت تا با آنچه از این روش

براي نوشتن حائزاهميت است

نقص درهريك ازحيطه هاي نامبرده مي تواندباعث ناتواني درنوشتن شود.

تاخيررشدي:تاخيردررشدفسمتهاي مختلف دستگاه عصبي مركزي،رشدمهارتهاي نوشتاري راتحت تاثيرقرارمي دهد

نقص ديداري: توانايي بينايي ازجمله پيش نيازهاي مهارتهاي نوشتن محسوب مي شود ؛اگر بينايي كودك ضعيف باشد،عمل نوشتن براي كودك سخت ودرمواقعي عيرممكن مي سازد.

وضيعت نشستن:وضعيت نوشتن فرددرهنگام نوشتن تاثيرزيادي برنحوه عملكردوي دارد.برخي كودكان هنگام نوشتن وضعيت نامناسبي به بدن خود مي دهند وياوضعيت قراردادن كاغذدرجلوي روي فردبصورت نامناسب (خيلي كج يا كاملاعمودي)است درنوشتن مشكلاتي ايجادمي كند.

چپ دستي:دربرخي مواردچپ دستي فردممكن است تبديل به يك عامل درايجاداختلالات نوشتن مي شود

.بعنوان مثال زماني كه كودك چپ دست دركنارسايرهمكلاسيهايش مينشينداگردرجاي صحيح(منتهي اليه سمت چپ

Related posts