سند رسمی محسوب است .

 

سند رسمی محسوب است .

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است  تمامی محتویات و امضاهای مندرجه درآن معتبر است مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود . (ماده 70 قانون ثبت اسناد )

امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است ودرصورت تصدیق مطابقت آن  باثبت دفتر بمنزله اصل سند خواهدبود. (ماده 74 قانون ثبت اسناد )

درصورتی که درخواست تأمین خواسته ازدادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است . (بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م)

درمواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین نماید . (ماده 110 ق . آ . د. ر. م )

هزینه تنظیم اسناد رسمی بمراتب کمتر از سند عادی است

Related posts