روش وجود ندارد.

 

روش وجود ندارد.

📒کلیک|رسانه دانش و فناوری

نکات كاربردى قانون مدنى سند رسمى

سندرسمی در باره  طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ ومعتبراست (ماده 1290قانون مدنی )

تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث .(ماده 1305 ق . م )

انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع باخذوجه یامال یاتعهد به تأدیه وجه یاتسلیم مال مسموع نیست . (ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد )

صرفاً وفقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد .(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356)

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود بعمل نمی آید مگر  با سند رسمی.

Related posts