رفلکس قرار دادن پاها ( Placing reflex ) :

 

رفلکس قرار دادن پاها ( Placing reflex ) :

اگر پشت پای نوزاد با لبه سطح میز تماس پیدا کند ، پای خود را بر روی میز قرار می دهد .

رفلکس گرفتن با پا ( plantar grasp reflex ) :

رفلکس خزیدن ( reflex Crawl ) :

وقتی شیرخوار به شکم روی تخت یا زمین قرار می گیرد ، پاها را خم می کند و می خیزد .

رفلکس بلعیدن ( Swallowing reflex ) :

این رفلکس توام با رفلکس مکیدن است ، غذایی که به قسمت خلفی دهان می رسد بلعیده می شود . از بدو تولد به وجود می آید و تا پایان عمر باقی مانده و ناپدید نمی شود .

رفلکس برون اندازی ( Extrusion reflex ) :

اگر چنانچه ماده ایی بر روی قسمت چپ قدامی زبان شیر خوار قرار گیرد ، شیر خوار با تف کردن ماده را از دهان بیرون

Related posts