رفلکس تونیک گردن ( Tonic neck reflex ) :

 

رفلکس تونیک گردن ( Tonic neck reflex ) :

در کودک به پشت خوابیده ، چرخاندن گردن به یک سمت باعث می گردد دست و پای طرف صورت باز و از بدن دور می شود در حالیکه دست و پای طرف مخالف صورت خم می شود و نوزاد هر دو دست را محکم مشت می کند . به این رفلکس ” گارد شمشیربازی ” هم می گویند . این رفلکس در موقع تولد ظاهر و در حدود 5 تا 6 ماهگی از بین می رود .

رفلکس بابنسکی ( reflex Babinski ) :

با تحریک سمت جانبی کف پا از پاشنه به طرف انگشت کوچک و سپس به طور عرضی تا انگشت شست به وسیله یک شی نسبتاً نوک تیز ( ناخن ) اتفاق می افتد . باز کردن انگشتان پا از هم علامت مثبت است که ناشی از تکامل نارس سیستم عصبی مرکزی می باشد ( واکنش طبیعی کودک به این گونه تحریک این است که انگشتان پای کودک از هم باز نشود و یا اینکه انگشتان به صورت فلکسیون به سمت داخل جمع شود ) .

رفلکس در جا قدم زدن ( Stepping reflex ) :

با گرفتن نوزاد به طور قائم به شکلی که هر دو پا روی یک سطح سفت ( مثلاً زمین ) قرار گیرند ، نوزاد پاها را سریعاً روی زمین می گذارد و بر می دارد .

Related posts