را در یادگیری خواندن و نوشتن دارد. تعدادی از دانش آموزان در تمریناتی که مربوط به این فرآیند است با مشکل رو به رو

 

را در یادگیری خواندن و نوشتن دارد. تعدادی از دانش آموزان در تمریناتی که مربوط به این فرآیند است با مشکل رو به رو

نماد مناسب آن تبدیل نمایند که علت آن  گاهی ناشی از ضعف در حافظه شنیداری و تشخیص و تمیز شنیداری می باشد.

فلش ها را دنبال کنید امتیاز بگیرید

انجام این تمرین به افزایش توجه و تمرکز ،مهارت های دیداری و بهبود حافظه و از همه مهمتر به توالی دیداری کمک می کند

روش های اصلی تمرین

۱_با ردیف اول شروع و از چپ به راست تا انتهای ردیف ۴فلش ها را بر اساس رنگ بخوانید

۲_جهت پیکان ها را در ۴۰ ثانیه اعلام و تلاش کنید زمان را به ۲۰ ثانیه کاهش دهید

۳_علاوه بر اعلام مسیر ؛ رنگ فلش ها را نیز همزمان اعلام کنید

مرحله ی چهارم علاوه بر اعلام موارد فوق یعنی رنگ و جهت با در نظر گرفتن یک ربع ساعت بعنوان ملاک چرخش،فلشی که در حال توضیح مشخصات آن هستید نسبت به قبلی یک ربع در جهت و یا خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت کرده

Related posts