ذ- بازي هاي ابتدايي

 

ذ- بازي هاي ابتدايي

ف – تمرينات مداد و كاغذ

ق – بازي با گيره هاي لباس

ك – كپي طرح ها

گ – تا كردن كاغذ

5- تمرينات حركات چشم  : مدادي را برداشته در جهات مختلف  بالا ،پايين ، چپ ، راست ، دايره وار  حركت مي دهيم  و دانش اموز، ان را با چشم تعقيب مي كند.

–  با يك چراغ قوه روي ديوار نور مي اندازيم و دانش اموز، ان را با چشم تعقيب مي كند.

6- تمرينات حركتي بزرگ :

الف- اسكيت برد

Related posts