در ماه اول بصورت مشت است اما اگر خوب نگاه کنید مشت را با لمس انگشتان شما باز کرده و شما را شگفت زده می کند و

 

در ماه اول بصورت مشت است اما اگر خوب نگاه کنید مشت را با لمس انگشتان شما باز کرده و شما را شگفت زده می کند و

سازی را انجام می دهد

۶ماهگی

کودک می تواند بین شست و انگشتان شی را نگه دارد و کودک از روش دست زدن تقلید می کند

۷ماهگی

قادر به غذا خوردن با انگشتان است احتمالا یک فنجان را هم می تواند نگه دارد تا آخر هشت ماهگی جغجغه و کلید برای آموزش مهارت دست به کودک موثر اند

۹ماهگی

سعی میکند با مرتب کردن انگشتان کنار هم شروع به اشاره کردن نماید حتی توانایی جمع آوری وسایلش با شست و انگشتان می کند این مهارت در ده ماهگی به اوج خود میرسد در ۹ و ۱۰ ماهگی به سمت تلفن رفته و شماره گیری میکند یا حتی با صداهایی گوشی را جواب می دهد

Related posts