خوابانیدن کودک به هر چهار سمت شکم ،پشت، پهلوی راست و پهلوی چپ و گذراندن زمان در این وضعیت ها بعلاوه تحریک

 

خوابانیدن کودک به هر چهار سمت شکم ،پشت، پهلوی راست و پهلوی چپ و گذراندن زمان در این وضعیت ها بعلاوه تحریک

راه های نگهداشتن عزت نفس در کودک:

1-شب هر کاری دارید کنار بزارید و برایش قصه بگید.

2- اشتباهاش رو راحت ببخشید

3- خوبیهاشو بزرگ کنید

4- به حرفاش خوب گوش بدید

5- بی دلیل بغلش کنید و ببوسید

6- مقایسه ش نکنید

7-” اگه نکنی وای بحالت” رو نگید

Related posts