ج – بازي با توپ

 

ج – بازي با توپ

د – بازي با تيوپ تاير

ر – بازي يه قل دو قل

4- تمرينات هماهنگي چشم و دست  :

الف – ترسيم

ب – كنترل ريختن اب

ج – بريدن با قيچي

ر- نمونه سازي

د – بند بستن

Related posts