ب- نشستن و برخاست

 

ب- نشستن و برخاست

ج – چرخش و پ رش

ر- لي لي كردن  ( بازي خط پا)

ز- گام هاي سرعت

ف- پرش با جفت

 

ق- مهارت هاي طناب

7-  تمرينات روي تخته سياه :

الف – تمرينات نقطه به نقطه

Related posts