بين قطعات مختلف پيدا كند. در مورد ديگر پس از ارائه طرح هاي هندسي و حروف و اعداد مي توانيد روي آنها را بپوشانيد و

 

بين قطعات مختلف پيدا كند. در مورد ديگر پس از ارائه طرح هاي هندسي و حروف و اعداد مي توانيد روي آنها را بپوشانيد و از كودك بخواهيد كه آنها را روي كاغذ بياورد.

15- مجموعه محدودي از اشكال- طرح ها يا اشياء را به كودك نشان دهيد. به كودك بگوييد كه مشابه همان قطعات را از بين وسايل پيدا كرده و با همان نظم بچيند. ورق هاي بازي- قطعات رنگي- قطعات منقوش يا انواع كاشي و سراميك براي اين چنين تمريناتي مي تواند مفيد باشد.

16- ارائه تحريكات بينايي به وسيله تاچيستوسكوپ يا كارت هاي آموزشي مي تواند براي يادآوري طرح ها- اعداد- حروف يا كلماتي كه ديده مي شوند مورد استفاده قرار گيرند.

* معيار آپگار چيست ؟

استفاده از اين معيار، روش ساده و موثريست براي ارزيابي سلامت نوزاد و اينكه آيا نوزاد نياز به تمهيدات درماني سريع دارد يا خير. اين روش سريع، بدون درد و رضايت بخش است.

در حقيقت ماماي شما ارزيابي سريع خود را بدون اينكه شما متوجه باشيد انجام مي دهد. بيشتر نوزادان اين معيار سلامت را دارا

Related posts